Jednym z elementów projektu wodoGOZowanie w praktyce była budowa innowacyjnej instalacji do odzysku wody szarej i deszczowej oraz zagospodarowania tego zasobu na cele nawadniania roślin. Wskazane działanie zrealizowane zostało w odpowiedzi na występowanie realnych problemów, wynikających ze zjawisk określanych ogólnie jako susza. Podstawową przesłanką do podjęcia działania było ryzyko związane z ewentualną możliwością wprowadzania okresowych zakazów użycia wody wodociągowej na cele rolnicze i ogrodowe. Tego rodzaju decyzje mogą zostać podjęte w sytuacjach gdy uwarunkowania hydrogeologiczne danego regionu są w kondycji stwarzającej zagrożenie dla zasobów wody przeznaczonej na cele bytowe (w tym wody pitnej). Z punktu widzenia gospodarstw uzależniających funkcjonowanie od dostępności wody, wskazane zjawisko może generować znaczące straty ekonomiczne a w perspektywie długoterminowej również środowiskowe. Dlatego też wdrożenie rozwiązania pozwalającego na ograniczenie oddziaływania omówionego powyżej problemu należy uważać za zasadne.