Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) a odzysk wody

Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN
Dr Beata Szatkowska, Aquateam COWI
Dr Dariusz Włóka, GreenBack
Dr Renata Tomczak-Wandzel, Aquateam COWI
Mgr inż. Dominika Szołdrowska, IGSMiE PAN

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) definiowana jest jako model gospodarczy, w którym produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Na poziomie Unii Europejskiej (UE), głównymi dokumentami wyznaczającymi zakres wdrażania GOZ są komunikaty Komisji Europejskiej (KE), w tym: 

  • Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy” (COM nr 398, 2014),
  • Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (COM nr 614, 2015),
  • Monitorowanie gospodarki o obiegu zamkniętym (COM nr 29, 2018),
  • Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy (COM nr 98, 2020).

W sektorze gospodarki wodno-ściekowej wdrażanie GOZ opiera się na zrównoważonym i cyrkularnym gospodarowaniu wodą, energią oraz surowcami (ze szczególnym uwzględnieniem składników biogennych takich jak fosfor i azot). W projekcie „wodoGOZowanie w praktyce” główną uwagę poświęca się odzyskowi wody, jako integralny element wdrażania GOZ. Metody odzysku wody mogą być z powodzeniem wykorzystywane zarówno w przedsiębiorstwach sektora gospodarki wodno-ściekowej, jak i innych zakładach przemysłowych, komunalnych i indywidualnych gospodarstwach domowych. Rozwiązania z zakresu odzysku wody mogą przynieść korzyści ekonomiczne a także środowiskowe i społeczne. 

Zachęcamy do dyskusji dotyczącej poniższych pytań:

  1. Jakie praktyczne przykłady GOZ można wyróżnić w przedsiębiorstwach sektora gospodarki wodno-ściekowej (np. w oczyszczalni ścieków)? 
  2. Jakie są bariery we wdrażaniu rozwiązań z zakresu odzysku wody? 
  3. Jakie są siły napędowe wdrażania rozwiązań z zakresu odzysku wody?
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.