Nawadnianie roślin wodą z odzysku

Dr Dariusz Włóka, GreenBack
Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN
Dr Beata Szatkowska, Aquateam COWI
Dr Renata Tomczak-Wandzel, Aquateam COWI
Mgr inż. Dominika Szołdrowska, IGSMiE PAN

Nawadnianie roślin wodą z odzysku – czy warto? 

Uprawa roślin zarówno w skali domowej jak i gospodarczej wiąże się z koniecznością zapewnienia prawidłowej wilgotności środowiska. W idealnym przypadku, gdy mamy do czynienia z układami otwartymi np. w postaci ogrodu, woda dostarczana jest naturalnie poprzez opady deszczu bądź retencję wód powierzchniowych. Niestety postępujące zmiany klimatu bądź intensywna eksploatacja gleby, mogą prowadzić do zaburzania wymienionych zjawisk co z kolei przyczynia się do występowania efektu suszy. Dlatego też istotne jest, aby podejmować działania mogące przyczynić się do ograniczenia negatywnych następstw nadmienionych zjawisk. Zalicza się do nich między innymi wykorzystanie wody pochodzenia wtórnego do nawadniania roślin.

Warsztaty dla młodych naukowców dotyczące nawadniania roślin – Czego można się dowiedzieć? 

Tematyka warsztatów dotyczyła będzie efektywnego wykorzystania odnawialnych zasobów wodnych w indywidualnych gospodarstwach domowych i jednostkach gospodarczych. W szczególności omówione zostaną możliwości oraz wyzwania, wiążące się ze stosowaniem wtórnych strumieni tego zasobu, takich jak deszczówka czy woda odpływowa. Podczas trwania zajęć przedstawione zostaną praktyczne koncepcje układów, pozwalających na zbieranie, magazynowanie a także efektywną dystrybucję wody na cele ogrodnicze, techniczne a nawet bytowe. W szczegółach skupimy się na elementach związanych z doczyszczaniem wody, transportem tego medium oraz elementy techniczne zapewniające bezpieczne magazynowanie i dystrybucję wody do miejsc jej docelowego wykorzystania. Prezentowane technologie oparte zostaną zarówno na procesach retencjonowania wody z obszarów nieutwardzonych jak i zbieraniu wody deszczowej. Pozwoli to na wykazanie ewentualnych wad oraz zalet indywidualnych podejść, które znaleźć mogą zastosowanie w wielu zróżnicowanych przypadkach. 

Jakie korzyści można uzyskać uczestnicząc w warsztatach? 

Beneficjenci warsztatów uzyskają zatem praktyczną wiedzę, której wykorzystanie może znaleźć zastosowanie przy projektowaniu małych oraz średnich instalacji do odzysku i zagospodarowania wody, pracujących w systemie zgodnym z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. Do instalacji o takim charakterze zaliczyć można przydomowe układy do nawadniania ogrodów i szklarni; układy do odzysku wody na cele techniczne np. do mycia narzędzi czy mebli ogrodowych; systemy oparte na chłodzeniu wodnym w instalacjach technicznych; układy nawadniające w szklarniach itp. Przed rozpoczęciem warsztatów zachęcamy do przemyślenia następujących zagadnień: 

  • Jakie zagrożenia wiążą się z wykorzystaniem wody pochodzącej ze źródeł wtórnych takich jak deszczówka?
  • Jak możemy zmniejszyć ryzyko związane z wykorzystaniem wody pochodzącej ze źródeł wtórnych?
  • Jakie procesy/technologie można zastosować przy doczyszczaniu wody w systemach GOZ?

01.03.2023

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.