Odzysk wody ze ścieków komunalnych w celach nawadniania w rolnictwie

Dr inż. Klara Ramm

Europa boryka się z niedoborami wody, brakuje jej do pielęgnacji upraw, nawadniania terenów miejskich czy rekreacyjnych. Ze względu na zmiany klimatu i presję cywilizacyjną problem ten przestaje być typowy tylko dla krajów południowych, które od lat wykorzystują odzyskaną ze ścieków wodę w rolnictwie, przemyśle i w miastach. Coraz częściej również w Polsce okazuje się, że w niektórych okresach (szczególnie letnich) i regionach brakuje czystej wody dla rolnictwa, przemysłu, mieszkańców. Dlatego odzysk wody ze ścieków wzbudza rosnące zainteresowanie w całej Unii Europejskiej. Ponadto pomysł ten wpisuje się doskonale w ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, zgodnie z którą konieczna jest oszczędność zasobów naturalnych (w tym wody) oraz, jeśli możliwe, ich wielokrotne wykorzystywanie. 

W 2020 roku Unia Europejska przyjęła rozporządzenie (2020/741), które ma ułatwić odzysk wody i jej wykorzystanie na cele rolnicze. Określa ono odpowiednią organizację systemu odzysku z podziałem odpowiedzialności między interesariuszy: operatorów oczyszczalni ścieków, podmioty doczyszczające wodę na szczególne potrzeby, hodowców, osoby postronne itd. Podkreśla także istotę zarządzania ryzykiem w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Bardzo istotny staje się monitoring odzyskanej wody, szczególnie analiza parametrów mikrobiologicznych, ale także fizykochemicznych. Odzysk wody ze ścieków jest bowiem technicznie możliwy, nowe technologie umożliwiają odpowiednie oczyszczenie ścieków i ich skuteczną dezynfekcję. Każde rozwiązanie musi być jednak bezpieczne. Problematyczną kwestią są ponadto koszty inwestycyjne, organizacyjne oraz mentalne związane z odzyskiem wody ze ścieków.

Zapraszamy do odpowiedzi na pytanie i dyskusję na forum.

Jakie są bariery wykorzystywania wody ze ścieków?

17.02.2023

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.