Realizacja projektu wynika z faktu iż zasoby wodne w Polsce są jednymi z najmniejszych w Europie a bez podjęcia konkretnych działań w celu ochrony zasobów wodnych przed postępującymi zmianami klimatycznymi Polska gospodarka może w przyszłości znacząco odczuć skutki deficytów wody co negatywnie wpłynie na krajową produkcję rolną, przemysłową i koszt wody pitnej.
Celem projektu jest wzmocnienie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w zakresie cyrkularnego gospodarowania zasobami wodnymi. Projekt stanowi uzupełnienie dotychczasowych działań Polski w zapobieganiu i minimalizacji skutków suszy tj. Ministerstwa Klimatu i Środowiska (programy na rzecz adaptacji do zmian klimatu, portal Susza.gov.pl itp.), NFOŚiGW i pozostałych WFOŚiGW (program Moja Woda), PGW Wody Polskie, NCBiR oraz wielu samorządów oferujących dofinansowania do powstających systemów retencji.Konieczność opracowania rozwiązań odzysku wody jest również podyktowane prawem UE, która w dn. 26.06.2020r. zatwierdziła rozporządzenie w sprawie odzysku wody w UE. Polska ma 3 lata aby dostosować wszystkie systemy do wymogów rozporządzenia. Dlatego projekt ma kluczowe znaczenie dla możliwości dostosowania polskiego systemu do wymogów unijnych, a także przyspieszenia transformacji w kierunku GOZ w kraju. Realizacja projektu jest zgodna z aktualnymi dokumentami dot. GOZ na poziomie krajowym i UE w zakresie wdrażania efektywnej gospodarki surowcami pierwotnymi (woda) oraz wtórnymi (odzyskanymi ze ścieków i wód opadowych) tj. komunikat „Zamknięcie Obiegu” (COM 398,2014) i strategią Europejski Zielony Ład, zakładającym eliminację zanieczyszczeń wody (COM 640,2019) i polskiej mapy drogowej GOZ. Projekt stanowi uzupełnienie programu Moja Woda i działań administracji na rzecz zapobiegania suszy.