Miasto gąbka

Lokalizacja: Bydgoszcz, Polska 

Data realizacji: 2017-2021r. 

Koszty: około 259 mln PLN 

Opis dobrej praktyki: Miasto Bydgoszcz można nazwać prekursorem wprowadzania zielono-niebieskiej infrastruktury zgodnej z koncepcją miasta gąbki.  Celem projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” było dostosowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta nie tylko do obecnego ale również do planowanego zagospodarowania terenu (MWIK Bydgoszcz 2022). Punktem wyjścia dla projektu stało się zrozumienie lokalnych warunków hydrologicznych czemu posłużyły modele zmian opadowych, odpływów powierzchniowych, przepływów w sieci, analiza wylewów kanalizacji deszczowej, modele retencji rozproszonej i ryzyka powodziowego.  

Wprowadzone rozwiązania: 

  • 14 km nowej i 90 km przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
  • 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi: kanały deszczowe, zbiorniki retencjonujące wodę opadową połączone z skrzynkami rozsączającymi wodę do gruntu, retencyjne zbiorniki przepływowe, oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych poprawiająca ich jakość przed odprowadzeniem wód do odbiorników (rowów, kanałów deszczowych i rzeki) , wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników.

 Korzyści z wdrożenia dobrej praktyki: 

  • wzrost retencji wody w mieście o 36.9 tys. m,
  • zabezpieczenie miasta przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi (suszami i podtopieniami po ulewnych deszczach).
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.